Contact opnemen

Voorzitter

 

Fred M Huurman

Oudeweg 12

1906 AZ Limmen

Telefoon: 06 53391871

 

Secretariaat:

 

Gerda Immerzeel

Van den Berglaan 12

3853 KP Ermelo

Telefoon: 06 43115802

 

Penningmeester:

 

Cornelis Klomp

Sprielderweg 23

3881 PA Putten

Telefoon: 06 53298693

 

Overige gegevens:

 

Mail adres     : welkom@stichtingmago.nl

 

Bankrekening: exploitatie :        NL97 RABO 0329 3576 38

                        voedselproject:  NL15 RABO 0118 1725 57

KvK:37114372

ANBI-nummer:8138.69.481

 

Contact opnemen

Privacy policy

Stichting Mago hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Mago houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Stichting Mago zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

 

ANBI informatie

Voor de ANBI informatie kunt u deze link volgen: http://www.anbiportaal.nl/448